Redactie gemeentebericht 0 reactie(s) ma 15 november 2021, 16:36

Barneveld houdt vast aan locatie Harselaar voor drie hoge windmolens

BARNEVELD – Het college heeft de Structuurvisie Wind ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. In deze visie geeft de gemeente aan hoe zij op hoofdlijnen de ontwikkeling van windenergie binnen de gehele gemeente ziet. Grootschalige windenergie kan alleen worden gerealiseerd binnen het realisatiegebied de Harselaar Driehoek / stortlocatie. Kleinschalige windenergie kan, onder voorwaarden, binnen de gehele gemeente. De gemeenteraad zal op 15 december over de structuurvisie besluiten.

De visie heeft de afgelopen weken ter inzage gelegen. Hierop zijn 57 zienswijzen ingediend, deze zijn in de afgelopen weken beantwoord. En hebben geleid tot enkele aanpassingen in de uiteindelijke visie.

Structuurvisie
Een Structuurvisie is een ruimtelijke visie op hoofdlijnen. Deze visie schetst de toekomstige ontwikkeling van windenergie. De visie zal eerst moeten worden uitgewerkt in bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen voordat tot realisatie overgegaan kan worden.

Proces
De gemeente Barneveld heeft de afgelopen jaren de mogelijkheden voor het realiseren van windenergie onderzocht. Om tot een juiste afweging te komen is het Milieueffectrapport Structuurvisie Windenergie in Barneveld begin vorig jaar aan de Commissie MER aangeboden. Deze commissie adviseert overheden over dit soort onderzoeken. De commissie beoordeelde het MER als kwalitatief. Op basis van dit advies, het MER, een aanvulling op het MER en een zogenaamde ‘beleidsconfrontatie’ heeft de gemeenteraad in 2020 besloten de realisatie van grootschalige windenergie in zoekgebied 5 (Harselaar), voor zover ten zuiden van de A1, nader te onderzoeken.

Bezorgdheid inwoners
Bij veel direct omwonenden en nabij gesitueerde ondernemers is bezorgdheid ontstaan over de plaatsing van deze grootschalige windturbines in zoekgebied 5. Daarop heeft de gemeente meer dan 100 windgesprekken gevoerd. Deze windgesprekken vormden een belangrijke bouwsteen voor de ontwerp structuurvisie. Na publicatie van de ontwerp structuurvisie zijn drie fysieke bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en ondernemers. Daarnaast zijn nog een drie digitale kennisbijeenkomsten georganiseerd, waar onder meer verder is ingegaan geluids- en gezondheidsaspecten. Tijdens de ter inzage legging zijn 57 zienswijzen ingediend en hebben 7 vooroverlegpartners een reactie gegeven. In deze zienswijzen en reacties worden veelal wijzigingen en toevoegingen gevraagd op de ontwerp structuurvisie. Deze zienswijzen en reacties zijn beantwoord in Nota zienswijzen, overleg en ambtshalve aanpassingen.

Planschade
Een structuurvisie zelf leidt niet tot planschade. Een uitwerking in een bestemmingsplan of vergunning kan wel tot planschade leiden. Meer informatie over planschade en een mogelijk toekomstig planschade proces wordt op donderdag 18 november gegeven tijdens een bijeenkomst. Deze bijeenkomst is speciaal voor omwonenden en ondernemers, die verwachten planschade te krijgen bij de toekomstige realisatie van windturbines.

Deel dit artikel

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Ook interessant

Weersverwachting

Volg ons

Volg ons